Reglement

Huishoudelijk reglement FootFun
1. Organisatie
1.1 Ouders komen de spelers officieel aanmelden en afmelden bij het aankomen en vertrekken op de FootFun stages. Afhaling van spelers op een andere dan de voorziene momenten worden steeds op voorhand gemeld aan de stageverantwoordelijke
1.2 Kleedkamers worden uitsluitend gebruikt om zich om te kleden, te douchen. Er kan een drankje en/of versnapering genuttigd worden tijdens de kleine pauzes. De kleedkamers worden echter steeds netjes en ordelijk achtergelaten. Respect voor de infrastructuur in noodzakelijk. Opzettelijke schade toegebracht aan de infrastructuur zal steeds op de speler verhaald worden
1.3 Iedereen draagt zorg voor alle trainingsmateriaal
1.4 Tijdens pauzes of na de trainingen blijft het Footfun materiaal onaangeroerd. Spelers kunnen de kleedkamer enkel verlaten onder toestemming van de trainers of verantwoordelijken
1.5  Indien spelers aangeboden drankjes en versnaperingen aannemen worden ze ook genuttigd en niet onaangeroerd weggesmeten
1.6 Bij de verplaatsingen met de bus krijgen alle deelnemers een vaste zitplaats, plaatswissels tijdens de rit zijn niet toegelaten. Op de bus gaat het er rustig aan toe
1.7 De ouders brengen één week voor de stage FootFun op de hoogte indien de deelnemer geen zwembrevet heeft (minimaal 25 m).Indien de deelnemer niet mag zwemmen wordt dit door de ouders schriftelijk of per mail eveneens één week vooraf gemeld
1.8 Terugbetalingsformulieren(mutualiteiten) worden tijdens de eerste dag van de stage afgegeven. Op de laatste dag worden ze door ons ingevuld terugbezorgd! Ook fiscale attesten worden de laatste dag afgegeven. Indien toch achteraf: een geadresseerde omslag en postzegel toevoegen.
1.9 Tijdens alle stages wordt er vaak digitaal beeldmateriaal opgenomen van de activiteiten.
Een beperkte selectie komt dan op de FootFun-site, onder de rubriek foto's, de Facebook-pagina van FootFun Voetbalstages en het Instagram-kanaal van FootFun Voetbalstages. Het beeldmateriaal kan ook gebruikt worden in promo's zoals digitiale en niet-digitale flyers en visuals.
Indien ouders niet wensen dat er beeldmateriaal van hun kind op www.footfun.be en/of Facebook en/of Instagram komt dienen zij dat te melden aan de organisatie.

2. Gedrag
2.1 Pestgedrag wordt nooit getolereerd en kan tot een uitsluiting van de stage leiden.
2.2 Spelers gedragen zich steeds respectvol en beleefd ten opzichte van alle  trainers en medewerkers van FootFun.
2.3 Ongecontroleerd geweld en/of overdreven agressie worden onmiddellijk bestraft.
Dit eventueel met een tijdelijke of definitieve verwijdering uit de groep als gevolg.
2.4 Alle spelers zullen zich tijdens de activiteiten of trainingen uitdrukken in de Nederlandse taal. Dit met het oog op de bevordering van de algemene en sportieve integratie.
2.5 Bij stages met overnachting is de nachtrust van iedereen  van het allergrootste belang voor het welslagen van de voetbalstage. Een kwartier na het doven van de lichten is het op de kamers overal rustig. Stilte wordt vanaf dat ogenblik aanbevolen. Rumoer, storend lawaai worden niet getolereerd
2.6 Elke speler verbindt er zich toe eventuele problemen onmiddellijk te melden aan zijn/haar begeleider en/of trainer. Indien zij het nodig achten brengen zij onverwijld de stageleider op de hoogte
2.7 Wie schade toebrengt aan één of andere accommodatie zal via de ouders burgerlijk aansprakelijk gesteld worden. De schade kan verhaald worden op de speler.
2.8 Elektronische hi-tech apparatuur en andere waardevolle bezittingen wordt meegebracht op eigen risico, FootFun kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal
2.9 Het drinken van alcoholische dranken en het roken van sigaretten is absoluut verboden bij alle deelnemers.
2.10 Alle deelnemers aan footFun stages dienen altijd de natuur, de omgeving, de buurt en haar bewoners te respecteren. Wie zich daar niet aan houdt kan in de toekomst uitgesloten worden van deelname
2.11 Alle deelnemers aan FootFun stages genieten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Uiteraard blijft iedere deelnemer burgerlijk aansprakelijk voor zijn eigen daden indien deze niet conform zijn aan de FootFun afspraken, voorschriften of onderrichtingen ter plaatse
2.12 We vragen aan de ouders om alle kledij te naamtekenen. FootFun kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van kledij of andere spullen.

3 Medisch
3.1 Indien geen registratie van een medisch probleem worden daags na afloop van een stageperiode geen verzekeringsformulieren meer opgemaakt
3.2 De ouders (of wettelijk verantwoordelijke van de deelnemer) verbinden zich ertoe alle medische bijzonderheden (ook allergieën!) met betrekking tot de gezondheid van de speler te melden aan FootFun

4 Overtredingen die kunnen leiden tot onmiddellijke verwijdering van een FootFun stage
4.1 Herhaaldelijk bevuilen, beschadigen van accommodatie en/of materiaal.
4.2 Alle opzettelijk toegebrachte materiële schade aan bus, logies, accommodaties e.a.
(bovendien wordt dit onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed!)
4.3 Pesten en/of negatieve ingesteldheid.
4.4 Verstoren van de nachtrust.
4.5 Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden. Bovendien wordt dit onbetwistbaar vergoed als in een volgend rechtsgeding het vonnis de schuld aangeeft!
4.6 Diefstal.
4.7 Gebruik van alcohol, sigaretten, drugs, verdovende middelen of doping. (dopinglijn.be)
4.8 Gebruik van geweld

5 Inschrijvingsmodaliteiten
5.1 Inschrijven gebeurt enkel via de site www.footfun.be en dit onder de rubriek inschrijven
5.2 U ontvangt een mail ter bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Binnen de 10 kalenderdagen na de reservatiebevestiging wordt het voorschot en/of saldo gestort op rekening BE58 7512 0585 7379 (751-2058573-79).van FootFun.
5.3 Indien FootFun de betaling niet registreert binnen de gestelde termijn vervalt de reservatie zonder tegenbericht.
5.4 Onmiddellijk na registratie van de betaling wordt de aanmelding omgezet in een effectieve inschrijving en wordt een bevestigingsmail gestuurd
5.5 Als er met een voorschot gewerkt wordt (buitenlandse stage) wordt het  restsaldo  gestort voor de vastgelegde datum die via mail meegedeeld wordt.
5.6 Voor elke buitenlandse stage  is er een infovergadering waar de aanwezigheid van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers gevraagd is

6 Terugbetalingen
6.1 Annulatie door FootFun: volledige terugbetaling
6.2 Annulatie door de deelnemer:  annulaties geschieden steeds via email info@footfun.be.
6.3 In geval van ernstige medische reden voor de stage stuur je FootFun een medisch attest, wij storten dan het reeds betaalde bedrag terug indien meer dan 2 weken voor aanvang stage. Indien minder dan 2 weken voor aanvang stage wordt afgezegd met een medisch attest zal het voorschot (voor de buitenlandse stage) van 200 euro de kosten van de annulatie dekken. Bij een binnenlandse stage wordt 20 euro aangerekend.
6.4 Meer dan 6 weken voor aanvang stage afzeggen zonder medisch attest: 80% van het gestorte bedrag wordt terugbetaald
6.5 Minder dan 6 weken en meer dan 2 weken voor aanvang stage afzeggen zonder medisch attest:  50% van het gestorte bedrag wordt terugbetaald
6.6 Minder dan 2 weken voor aanvang stage afzeggen zonder medisch attest: geen terugbetaling!
6.7 Onderbreking tijdens de stageperiode met of zonder medisch attest wordt niet terugbetaald

7 GDPR

Foot Fun hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Foot Fun VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).
Uw persoonsgegevens worden door Foot Fun VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
* Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van FootFun VZW (uitvoering overeen-komst)
* Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
* Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken, alsook om verbetering van uw gegevens te vragen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vra-gen en/of verwerken :
* Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres(sen),
* Privé contactgegevens : telefoonnummer(s), e-mail adres(sen)
* Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
* Rijksregisternummer
* Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, na-tionaliteit
* Interesses en/of club van aansluiting
* Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
* Aanwezigheid
* Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf.
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :
* Beeldmateriaal (voor public relations)
* Contactgegevens (voor direct marketing)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nood-zakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, alsook om te doen aan dwingende wettelijke bepalingen (bv. inzake fiscaliteit).
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
* Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
* Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
* Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
* Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners en/of verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden), behoudens dwingende wettelijke bepalingen.
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verstrekking aan derden - ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)
Met deze instanties maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw per-soonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europe-se Economische Ruimte.
Bewaartermijn
FootFun bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
FootFun VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan : maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beeindiging van de samenwerking)
Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw per-soonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaar-making.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
* Alle personen die namens FootFun VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
* We hanteren een wachtwoordbeleid op onze computers.
* Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en instal-leerden een ‘firewall’.
* Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen her-stellen bij fysieke of technische incidenten;
* We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij in-dien nodig;
* Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescher-ming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijk-heid.
* Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
* Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.
Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek ge-rechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je per-soonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

8. Wijzigingen aan ons reglement

FootFun VZW kan zijn reglementering steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 oktober 2018.

Onze verhuurtoestellen

FootFun

0496 85 20 27

Acaciastraat 2
9920 Lovendegem